Общи условия за покупко – продажба през електронен магазин www. autovitalis.bg в сила от 18.07.2019 г. Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко– продажби през електронния магазин на „Хермес Интерекс ” ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между Онлайн и Клиента. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: а/ Онлайн е търговско дружество с наименование „Хермес Интерекс”; ЕООД, ЕИК: 204022850, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Харманлийско Въстание“ No: 3А, ет.2, ап.2.2,, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е – магазина: www. autovitalis.bg, б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена. в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин. г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес www. autovitalis.bg ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 „Хермес Интерекс ” ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. 1.2 Договорът за продажба между „Хермес Интерекс” ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума. ПОРЪЧКА Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на поръчката, служител на „Хермес Интерекс ” ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт. В случай, че стоката не е налична , служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя , като „Хермес Интерекс ” ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки. ЦЕНИ Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, „Хермес Интерекс ” ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни, без цената за доставка. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА Всяка заявка за покупка от „Хермес Интерекс” ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е посочило заявената за закупуване стока. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www. autovitalis.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. „Хермес Интерекс ” ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага с определено количество от заявената за закупуване стока в наличност, „Хермес Интерекс ” ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък да му даде алтернативен срок за доставка и набавяне на съответното количество стока. За неналичните стоки, „Хермес Интерекс ” ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок е ориентировъчен, а не фиксиран. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични „Хермес Интерекс ” ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.57 от ЗЗП. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството. Следваща стъпка е избиране начина на доставка. При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини: а/. чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ . б/ с наложен платеж при доставка с куриер. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Хермес Интерекс ” ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите маркетингови и рекламни цели и анализи на „Хермес Интерекс ” ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от „Хермес Интерекс ” ЕООД. Потребителят е длъжен незабавно да прегледа стоката и в случай, че констатира липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ДОСТАВКА В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 2 /два/ работни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на клиента. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на „Хермес Интерекс ” ЕООД /или на куриера/, а за получателя на стоката. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за „Хермес Интерекс ” ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за „Хермес Интерекс ” ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за „Хермес Интерекс ” ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, „Хермес Интерекс ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложения платеж посочен в товарителницата на пратката. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи. Клиентът заплаща транспорт според траифния план на съответната куриерска фирма. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. „Хермес Интерекс ” ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, „Хермес Интерекс ” ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ „Хермес Интерекс ” ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефоните за контакт на интернет магазина. „Хермес Интерекс ” ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на „Хермес Интерекс ” ЕООД. „Хермес Интерекс ” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. „Хермес Интерекс ” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Хермес Интерекс ” ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко – продажба и доставка на поръчани стоки. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. „Хермес Интерекс” ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.autovitalis.bg, заедно със съобщение за промените.За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.